Започнаха проверките на място по кръстосаното съответствие за Кампания 2020

Започнаха теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2020, които
ДФ „Земеделие“ извършва в качеството си на специализиран контролен орган.
Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани,
които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния размер на субсидията.
Тези правила са изложени в националните стандарти за добро земеделско и екологично
състояние и в законоустановените изисквания за управление посочени в Приложение II
от Регламент (ЕС) № 1306/2013, свързани със следните три области:
• Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята;
• Обществено здраве, здраве на животните и на растенията;
• Хуманно отношение към животните.
Ежегодно на контрол за спазване на правилата на кръстосано съответствие подлежат
1 % от земеделските стопани, получаващи плащания на база площ или животни по линия
на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Извънредни проверки на място се извършват и при постъпили сигнали, че
бенефициентите на фонда не спазват поетите ангажименти по кръстосаното
съответствие.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев