Стопаните могат да приключват заявленията си при подаване на Декларация разходооправдателни документи по Еко схемите ЗВПП и НИП за Кампания 2023


Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира кандидатите, че вече е активна
функционалността за приключване на заявленията в Системата за електронни услуги (СЕУ)
при подаване на „Декларация разходооправдателни документи по Еко-ЗВПП и Еко-НИП“,
съгласно чл. 46 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г.
Заявление подават всички, които имат подаден план за управление на хранителните
вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал –
насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), както и тези, заявили
Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) за Кампания 2023.
Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители,
вместо разходооправдателни документи, следва да предоставят доказателствени документи
съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г., които да приложат към декларацията
в Системата за електронни услуги (СЕУ).
Документите се представят само онлайн чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния
директор на ДФЗ декларация и опис по образец.
Припомняме, че документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на
предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване.
Инструкция за попълване и предоставяне на документите е публикувана на сайта на
Фонд „Земеделие“.
ВАЖНО е кандидатите да знаят, че за да е валидно заявлението е необходимо
крайния статус да бъде „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“ към 31 декември 2023г.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев