Приключи административната оценка на проектите за ремонт на детски градини по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 8 проекта за ремонт и оборудване на общински детски градини по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020. Припомняме, че Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета за приема по подмярка 7.2 с 8 498 391 лв. Така общият размер на средствата по процедурата достигна 18 628 792 лв. Той е достатъчен за обработка на всички подадени проектните предложения по процедура Детска градина. Публикувани са и списъците с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.  № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев