Какво Представлява ОП РСР И Как Да Се Възползвате

Оперативна програма „Развитие на селските райони“ е насочена към земеделски производители и предприятия, развиващи дейността си в хранително-вкусовата промишленост. 

От нея могат да се възползват и предприятия или физически лица, развиващи неземеделска дейност в селски район като например: производство, социални услуги, туризъм и други. Може да се кандидатства по следните направления:

 • модернизиране и инвестиции в земеделски стопанства;
 • създаване на стопанства на млади фермери;
 • развиване на биоземеделие;
 • насърчаване на туристическите дейности;
 • използване и възстановяване на горския потенциал;
 • и много други.

Ето всичко останало, което трябва да знаете за тази оперативна програма.

Общ Преглед на ОП РСР

Основната цел на тази оперативна програма е да подпомогне общата селскостопанска политика на Европейския Съюз чрез укрепване на икономическата, социална и екологична устойчивост на селските райони. 

Общата селскостопанска политика на ЕС има като дългосрочни цели устойчиво управление на природните ресурси и дейности свързани с климата, укрепване на конкурентоспособността в сферата на горското стопанство и земеделието както и постигане на балансирано развитие на селските райони на континента.

Ето и някои от приключилите процедури, предназначени за предприятията в селските райони:

 • Национална програма по пчеларство 2017-2019г. – процедурата цели подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
 • Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – подмярката цели да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони;
 • Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” – цел на подмярката е икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици и др.

Условия за Участие и Критерии за Избор

Важно е да сте запознати с условията и критериите, на които трябва да отговаряте по оперативна програма „Развитие на селските райони“, за да участвате в кандидатстването за финансиране. Тези процедури са насочени към кандидати (земеделски производители или животновъди), осъществяващи дейността си само в селски район. 

Детайлна и пълна информация за всяка една процедура може да откриете на сайта на ИСУН, който се смята за официален източник на информация. Там е качена информация за мерките, които са отворили, приключили, мерките които са за обществено обсъждане и мерките, които са минали обществено обсъждане. Може също да потърсите съдействие от експерт на консултантска компания, за да Ви обясняват условията и критериите при кандидатстване.

Процес на Кандидатстване и Изпълнение

Какви са стъпките по кандидатстване за финансиране от оперативна програма „Развитие на селските райони“?

 1. Разберете дали сте подходящ кандидат за тази програма – запознайте се с условията за кандидатстване, качени в сайта на ИСУН и с това кои са допустимите кандидати по конкретната процедура, която сте избрал;
 2. Информирайте се относно конкретните изисквания на процедурата – трябва да знаете има ли изискване за определени доходи за предходни години; вижте дали това, от което има нужда Вашето стопанство е допустимо за финансиране по съответната процедура; запознайте се със сроковете за кандидатстване;
 3. Изгответе проект за финансиране – ако нямате достатъчно време и опит в тази сфера Ви препоръчваме да се обърнете към консултантска фирма, която да изготви проектното предложение вместо Вас. Експертът ще набави необходимите документи, ще състави бюджет съобразен с нуждите Ви и ще изготви цялостния проект за финансиране.

Предимства и Ползи за Предприятията в Селските Райони

Какви са предимствата и ползите, които предприятията в селските райони могат да постигнат чрез участие в оперативна програма „Развитие на селските райони“?

 • Ще получите допълнителна финансова подкрепа – благодарение на финансовата подкрепа може да разширите дейността на своето стопанство;
 • Ще откриете нови работни места – новите попълнения в екипа Ви могат да спомогнат за реализиране на нови идеи, а и освен това Вие ще помогнете за намаляване на безработицата;
 • Ще развиете местната икономика – ще увеличите БВП и брутната добавена стойност във Вашия регион;
 • Ще разработите устойчиво земеделие и горско стопанство – така подкрепяте опазването на околната среда и множеството екологични и социални промени.

Важно е преди да кандидатствате по оперативна програма „Развитие на селските райони“ да сте напълно запознати в тематиката на тази програма. Ако сте земеделски стопанин, искате да модернизирате своето стопанство, искате да развивате биоземеделие, имате  други идеи в тази област, които искате да осъществите – значи тази програма е точно за Вас.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев