10 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство са одобрени за финансиране по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) завърши оценката на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г. Одобрени са 10 проектни предложения на стойност 2 784 232,57 лв.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” e публикуван списък с одобрените проектни предложения.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административни договори по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев