ДФ „Земеделие“ изплати над 700 000 лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 700 хил. лв. (706 893 лв.) на осем бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Най-голямото плащане, в размер на 418 756 лв., е преведено на кандидат, който изпълнява договор по мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за модернизация на предприятие за преработка на продукти от аквакултури. Средствата се влагат в изграждане на 3 фотоволтаични централи, соларна система за топла вода, система за видеонаблюдение и лекотоварен автомобил с хладилно оборудване. Чрез финансовата подкрепа на ЕС, дружеството ще оптимизира преработката на своята продукция при по-ниски производствени разходи.

ДФЗ – РА преведе близо 200 хил. лв. (189 517 лв.) безвъзмездна финансова помощ на пет местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Средства получиха МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“, МИРГ „Пазарджик“, МИРГ „Шабла – Каварна –Балчик „,МИРГ „Самоков“ и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за второто тримесечие на 2021 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Следващото плащане, в размер на близо 49 хил. лв. (48 700 лв.), е извършено към бенефициер по мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за закупуване на автоматичен сепаратор за прясна водораслова биомаса и автоматична пакетираща машина за готова продукция. Чрез закупуването на високоефективно и модерно оборудване се очаква изпълнителят на проекта да повиши  ресурсната ефективност, конкурентоспособността и жизнеспособността на стопанството си.

Безвъзмездна финансова помощ от близо 50 хил. лв. (49 920 лв.) е изплатена и на Сдружение „Черноморски изгрев“. Бенефициерът изпълнява договор по мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара.“ Проектното предложение цели финансиране на дейностите от одобрения от министъра на земеделието, храните и горите План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на сдружението. Дейностите са свързани с разходи за мониторинг, разработване на софтуерна система, както и провеждане на съпътстващи обучения и срещи.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев